ANASAYFA > KURUMSAL

Kalite Politikası

LAMP 83,

 

Kurucusu tarafından aşılanan iş yapma kültürü ve geçmişten gelen kurumsal duruş özellikleri bileşeni olarak; insan ve hayatının her alanında kalite ve kaliteli süreçlerin var olması gereğine inanmış bir kurumdur.

 

LAMP 83 bu kurumsal özelliklerinden yola çıkarak var oluş sebebi olan aydınlatma aygıtları ve sistemleri tasarım, üretim ve satışı konularında üretilen ürün, sistem ve hizmetlerin genel kabul görmüş kalite kuralları ve tanımı çerçevesinde sunuluyor olmasını ve bu amaç için kurulan ve kurulacak tüm ara sistem, proses ve prosedürlerin şeffaf, tanımlı ve denetlenebilir olmasını şart koşmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde tanımlanan LAMP 83 Kalite Politikası;

 

  • Tüm proseslerin tanımlandığı, sürekli olarak verim artışına yönelik revize edildiği, ölçüldüğü, geliştirildiği ve aralarındaki uyumun sağlandığı bir iş düzeni ve sistem oluşturulması,

  • Uluslararası akreditasyona sahip bir kurum tarafından geçerli kılınmış bir sertifikasyon ile “ kalite yönetim“ sistemimizin ( ISO 9001) akredite, gelişir, denetlenir ve şeffaf olmasının sağlanması,

  • LAMP 83 markası taşıyan tüm bitmiş ürünlerin hedef pazarlarına göre tabii oldukları uluslararası standart ve normlara uygun olarak üretilmiş olmalarının sağlanması,

  • Ürünlerin üretildiği Ülkede tabii olunan ürün standardı, ürün garantisi ve benzeri konularda var olan kanun ve talimatlara uygun olmasının sağlanması,

  • Çalışanlarımız başta olmak üzere iş ortaklığı yaptığımız tüm paydaşlarımızın verim, gelişim, memnuniyet ve eğitimleri konularında bilimsel ve / veya özendirici –gelişimci çalışmalar yapmak,

  • Ürünlerin üretildiği Ülkede tabii olunan ürün standardı, ürün garantisi ve benzeri konularda var olan kanun ve talimatlara uygun olmasının sağlanması,

  • Rekabet ve lojistik temin koşullarının uygun olması kaydı ile LAMP 83 ile iş yapacak İş Ortaklarını kaliteye duyarlı kurumlardan seçen ve / veya önceliği onlara veren,

       

Bir kurum kültürü oluşturmak, bu kurum kültürünün gelişimiyle birlikte gelecekte gelişecek ve değişecek güncel kalite sistemlerinin de uygulayıcısı olmak şeklinde tanımlanmış ve benimsenmiştir.

 

LAMP 83 ilan olunan kalite politikası gereği 14.09.2003 tarihinden beri, Uluslararası akredite olan NQA kuruluşundan LAMP 83 kalite güvence sistemini akredite eden ISO 9001 belgesine sahiptir.

 

 

Lamp 83'ün sahip olduğu ulusal ve uluslararası kalite belgelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.